No
No
 

Európsky dvor audítorov (EDA) od svojho vzniku dôsledne podporuje spoluprácu s najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) členských štátov EÚ.

Bilaterálna spolupráca pri audite finančných prostriedkov EÚ

V Zmluve o fungovaní EÚ sa od EDA a vnútroštátnych kontrolných orgánov členských štátov vyžaduje, aby spolupracovali v duchu dôvery a zároveň si zachovali svoju nezávislosť. NKI členských štátov EÚ a EDA začali spolupracovať už v roku , keď bol zriadený Dvor audítorov, a odvtedy sa táto spolupráca rozvíja.

Multilaterálna spolupráca na úrovni kontaktného výboru

EDA aktívne spolupracuje s NKI členských štátov EÚ v rámci kontaktného výboru.
Kontaktný výbor je združenie predsedov NKI EÚ a EDA a zasadá každý rok. Poskytuje priestor na spoluprácu a výmenu skúseností a odborných znalostí o audite finančných prostriedkov EÚ a iných záležitostiach týkajúcich sa EÚ. Každodenné kontakty zabezpečujú kontaktné osoby určené jednotlivými inštitúciami. Na vypracovanie spoločných stanovísk a postupov boli zriadené pracovné skupiny, siete a osobitné skupiny.

 

Sieť najvyšších kontrolných inštitúcií kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín

EDA spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ s cieľom umožniť pravidelné výmeny informácií, vypracovať metodiky auditu a podporovať odborné vzdelávanie. Táto spolupráca prebieha v partnerstve s iniciatívou SIGMA (podpora zlepšenia správy a riadenia vecí verejných, z angl. Support for Improvement in Governance and Management), čo je spoločná iniciatíva Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a EÚ.

Hlavným nástrojom spolupráce je sieť NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín, ktorá funguje podobne ako kontaktný výbor. V priebehu rokov sa v rámci nej konajú pravidelné zasadnutia predsedov NKI a kontaktných pracovníkov, ako aj zasadnutia pracovných skupín, semináre, workshopy a paralelné audity. Hlavným cieľom je presadzovať zavádzanie audítorských metód a techník v súlade s medzinárodnými normami a osvedčenými postupmi EÚ.

network  

Súvisiace odkazy