No
No

Etické usmernenia pre EDA sú založené na hodnotách nezávislosti, integrity, objektívnosti, transparentnosti a profesionality. Vzťahujú sa na všetkých členov a zamestnancov EDA.

Etické usmernenia

EDA uznáva požiadavky stanovené v etickom kódexe organizácie INTOSAI(opens in new window) (ISSAI 130) a zahrnul ich do prvej časti svojich etických usmernení, ktoré sa vzťahujú na všetkých členov a zamestnancov EDA. Cieľom týchto usmernení je pomôcť zabezpečiť, aby bolo každodenné rozhodovanie pri vykonávaní auditov ako i pri riadení inštitúcie v súlade so zásadami kódexu organizácie INTOSAI. Druhá časť usmernení sa zameriava na etické povinnosti zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok úradníkov.

Kódex správania pre členov EDA

Na členov EDA sa vzťahuje kódex správania, v ktorom sa stanovuje ich povinnosť dodržiavať tieto etické zásady: bezúhonnosť, nezávislosť, objektívnosť, spôsobilosť, profesionálny prístup, zachovávanie dôvernosti, transparentnosť, dôstojnosť, odhodlanie, lojálnosť, diskrétnosť a kolegialitu.

EDA zverejňuje vyhlásenie o záujmoch a vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov svojich členov v organizačnej štruktúre.

Preskúmanie etického rámca EDA

Najvyššie kontrolné inštitúcie Poľska a Chorvátska vykonali v roku 2019 partnerské preskúmanie etického rámca EDA. Obe inštitúcie majú v tejto oblasti skúsenosti. V správe z partnerského preskúmania sa dospelo k záveru, že EDA stanovil spoľahlivé štandardy, najmä v podobe etických usmernení pre všetkých svojich zamestnancov a kódexu správania pre členov. Tím, ktorý partnerské preskúmanie vypracoval, však predložil aj konkrétne odporúčania, ktorými sa má dosiahnuť ešte jasnejší, logickejší a neustále sa zlepšujúci etický rámec EDA.

Ďalšie preskúmanie etického rámca EDA bolo dokončené v roku 2022. Na základe hodnotenia externého konzultanta, ktorý poskytol niekoľko odporúčaní v rôznych oblastiach, boli etické usmernenia EDA aktualizované.

Etický výbor

Etický výbor je zložený z troch členov vymenovaných Dvorom audítorov na základe návrhu predsedu na obdobie troch rokov (s možnosťou predĺženia o jedno funkčné obdobie): dvaja členovia EDA a jeden externý člen vybraní na základe svojich schopností, skúseností a odborných kvalít.

Etický výbor diskutuje o otázkach etiky, ktoré považuje za relevantné pre štandardy a reputáciu EDA vrátane posudzovania vonkajších aktivít členov.

Stáli členovia:

  • George Marius Hyzler, člen EDA
  • Lefteris Christoforou, člen EDA
  • Melchior Wathelet, bývalý generálny advokát na Súdnom dvore Európskej únie

Náhradní členovia:

  • François-Roger Cazala, člen EDA
  • Nikolaos Milionis, člen EDA
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, bývalá sudkyňa Všeobecného súdu

Poradcovia pre etické otázky

Generálny tajomník vymenúva poradcov pre etické otázky spomedzi zamestnancov EDA.

Všetci zamestnanci majú právo a možnosť požiadať týchto poradcov o dôverné a nestranné rady v týchto otázkach:

  • hodnoty a zásady, ktoré sa očakávajú od zamestnancov (napr. nezávislosť, bezúhonnosť, nestrannosť, odbornosť),
  • konkrétne sporné otázky, napríklad skutočné alebo zdanlivé konflikty záujmov, prijímanie darov atď.

Dary a pohostinnosť

Členovia EDA nesmú prijať dary, ktorých hodnota presahuje 150 EUR. Ak z dôvodu diplomatických zvyklostí dostanú dar s hodnotou vyššou ako táto suma, musia ho odovzdať generálnemu tajomníkovi. Sekretariát Dvora audítorov je povinný viesť register darov v hodnote presahujúcej 150 EUR, ktorý musí na požiadanie zverejniť. Členovia EDA nesmú prijať žiadne platby za akékoľvek externé aktivity či publikácie vydané počas ich funkčného obdobia. Ak bola platba vykonaná, príslušný člen ju musí darovať dobročinnej organizácii podľa svojho výberu.

Zamestnanci EDA nesmú od tretích strán prijať žiadne dary, pozornosti, ako jedlo či ubytovanie, ani iné výhody v peňažnej hodnote nad 50 EUR. Dary v hodnote od 50 do 150 EUR možno prijať len so súhlasom menovacieho orgánu.

Pracovná činnosť riadiacich pracovníkov po odchode zo služby

Na základe článku 16 služobného poriadku sú všetci úradníci aj po odchode zo služby viazaní povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijímanie niektorých poverení alebo výhod. Bývalí úradníci, ktorí majú v úmysle do dvoch rokov po odchode zo služby vykonávať pracovnú činnosť, musia o tom následne informovať svoju bývalú inštitúciu, aby mohla prijať rozhodnutie o tom, či túto činnosť zakázať alebo vydať súhlas (pri dodržaní prípadných obmedzení).

Okrem toho v prípade bývalých vysokých úradníkov sa v treťom odseku článku 16 služobného poriadku stanovuje, že menovací orgán im v zásade zakáže vykonávať počas 12 mesiacov po odchode zo služby činnosť v oblasti lobovania alebo zastupovania vo vzťahu k ich predchádzajúcej inštitúcii pre svoj podnik, pre svojich klientov alebo zamestnávateľov vo veciach, za ktoré boli zodpovední počas posledných troch rokov služby.

Vo štvrtom odseku článku 16 služobného poriadku sa uvádza požiadavka, aby každá inštitúcia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 zverejnila každoročne informácie o vykonávaní tretieho odseku vrátane zoznamu posudzovaných prípadov.

Informácie o pracovných činnostiach riadiacich pracovníkov EDA po odchode zo služby sa uvádzajú v tejto správe:

Oznámenie o zverejnení informácií o pracovných činnostiach riadiacich pracovníkov po ukončení služobného pomeru (tretí a štvrtý odsek článku 16 služobného poriadku) – V​ýročná správa za rok 2022.

Súvisiace odkazy