No
Yes

Časopis EDA je periodikum, ktoré sa venuje kľúčovým otázkam verejnej kontroly v celej EÚ. Ponúka pohľad na úlohu a prácu Dvora audítorov, pričom každé vydanie obsahuje články o konkrétnej téme od interných aj externých prispievateľov. Články sa môžu zaoberať novým vývojom a postupmi alebo prezentovať hľadisko tvorcov politík, audítorov, akademických pracovníkov alebo iných odborníkov na danú tému.

Za obsah rozhovorov a článkov zodpovedajú výhradne osoby poskytujúce rozhovor a audítori a obsah neodráža stanovisko Európskeho dvora audítorov.

Časopis EDA je k dispozícii nižšie a uverejňuje sa aj na sociálnych médiách.