Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Nemecko

  Narodil sa 28. októbra 1957 v Düsseldorfe. V roku 1986 zložil druhú štátnu skúšku z práva v Düsseldorfe. V rokoch 1994 až 2014 bol poslancom Európskeho parlamentu a v rokoch 2009 až 2014 bol predsedom Výboru pre právne veci a predsedom Konferencie predsedov výborov.

  V rokoch 1992 až 1994 bol tiež poslancom nemeckého parlamentu a v rokoch 2004 až 2014 bol lektorom v oblasti európskeho práva na Univerzite Heinricha Heineho v Düsseldorfe a na Univerzite v Kolíne.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugalsko

  Narodil sa v Campo Maior 2. januára 1960; diplom z práva na Universidade Clássica v Lisabone; postgraduálny diplom v európskych štúdiách na Európskom inštitúte Právnickej fakulty na Universida de Clássica v Lisabone; vyučoval na Právnickej fakulte Universidade Clássica v Lisabone (1983) a na Vyššom inštitúte odborného vzdelávania (1996).

  Člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2000 do 30. septembra 2016: zodpovedný za audit bankových aktivít EÚ vrátane Európskej centrálnej banky, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), Európskych škôl, decentralizovaných orgánov a Zásobovacej agentúry Euratomu (2000); zodpovedný za vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti (DAS) v týchto oblastiach: spoľahlivosť účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií v rôznych oblastiach príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ, reforma systému vnútornej kontroly Komisie, modernizácia účtovného systému EÚ; spravodajca pre stanovisko Dvora audítorov k modelu jednotného auditu a k návrhu rámca vnútornej kontroly EÚ (2002); predseda audítorskej skupiny Dvora audítorov zodpovednej za koordináciu finančného auditu, metodiky auditu a kontrolu kvality (skupina CEAD); člen správneho výboru Dvora audítorov (2005); zodpovedný za odbor rozvoja auditu a vypracúvania správ (ADAR), najmä v oblasti kontroly kvality audítorských správ Dvora audítorov a vykonávania metodík auditu (2006); spravodajca pre príručku Dvora audítorov na vykonávanie auditu, ktorú Dvor audítorov prijal v roku 2007; predseda Európskeho dvora audítorov (2008 — 2016); audítor pre EUROSAI (2008); člen riadiacej rady Európskej organizácie najvyšších kontrolných úradov (EUROSAI) (2011); zodpovedal za dohľad nad činnosťami Dvora audítorov, vzťahy s inštitúciami Európskej únie, vzťahy s najvyššími kontrolnými inštitúciami a medzinárodnými audítorskými organizáciami, právne záležitosti a vnútorný audit; počas svojho prvého funkčného obdobia presadzoval a riadil reformu štruktúry a rozhodovacieho procesu Dvora audítorov tým, že zaviedol systém komôr s cieľom optimalizovať riadenie Dvora audítorov a tým ho zefektívniť a zvýšiť jeho účinnosť; počas svojho druhého funkčného obdobia viedol inštitúciu v čase, keď sa audítorské správy a stanoviská Dvora audítorov o finančných právnych predpisoch stali ešte dôležitejšími v dôsledku finančnej krízy a naliehavej potreby zaistiť lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ; 3. októbra 2016 sa stal predsedom portugalského Dvora audítorov.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Rakúsko

  Narodil sa 29. decembra 1939 vo Viedni; titul doktora práv na Univerzite vo Viedni; štátny zamestnanec v oblasti politiky zamestnanosti, neskôr ako námestník riaditeľa na rakúskom ministerstve sociálnych vecí (1959).

  Audítor na rakúskom Účtovnom dvore; pôsobil v oblasti vykonávania auditov v kancelárii spolkového kancelára, na ministerstve zahraničných vecí a ministerstve spravodlivosti (1970); vedúci kancelárie predsedu rakúskeho Účtovného dvora a vedúci organizačnej jesdnotky zodpovednej za generálny sekretariát INTOSAI (1975); vedúci personálneho oddelenia (organizácia, rozpočtové a personálne záležitosti a vzdelávanie) (1981); generálny riaditeľ útvaru auditu štátnych podnikov, zodpovedal za monitorovanie medzinárodného vývoja v oblasti INTOSAI a organizácií založených INTOSAI (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS a SPASAI) a za spoluprácu na projektoch OSN v oblasti finančného auditu; člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 1995 do 31. marca 2011; zodpovedný za oddelenie ADAR; predseda Dvora audítorov (2005 — 2008).

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Španielsko

  Narodil sa v Tortose 4. februára 1950; vyštudoval na Universidad Complutense v Madride; predseda pobočky Ľudovej strany v Tarragone (1978); poslanec tarragonského parlamentu; člen Parlamentného zhromaždenia NATO (1982).

  Hovorca Ľudovej strany v Tortose (1979); regionálny predseda katalánskej pobočky Ľudovej strany; člen národného výkonného výboru Ľudovej strany (1986); podpredseda poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (1989); člen Zhromaždenia Západoeurópskej únie (1991); výbor pre kontrolu rozpočtu, výbor pre zahraničné veci, výbor pre bezpečnostnú a obrannú politiku (1994); člen Európskeho dvora audítorov (2000 — 2006): predseda Dvora audítorov, 2002 — 2005. Zomrel 16. apríla 2012.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Švédsko

  Narodil sa v Štokholme 1. júna 1939; absolvent Štokholmskej univerzity, Švédsko (Ekonómia, politické vedy a história); asistent tajomníka a neskôr prvý tajomník na ministerstve pôdohospodárstva (1962); politický poradca na úrade predsedu vlády (1968).

  Tajomník poslanca mestského zastupiteľstva zodpovedný za financie mesta Štokholm (1973); asistent tajomníka v predsedníctve Severskej rady (1977); štátny tajomník zodpovedný za spoluprácu medzi škandinávskymi krajinami a štátny tajomník na ministerstve financií; predseda Výboru pre veľké mestá (1988); poradca a koordinátor na úrade predsedu vlády (1990); osobný zástupca premiéra v spoločnom prehodnotení spolupráce medzi severskými krajinami pred pristúpením Švédska do Európskeho hospodárskeho priestoru a EÚ (1990); vyjednávač a poradca pre hospodárske, finančné a rozpočtové otázky na sekretariáte sociálno-demokratickej skupiny vo švédskom parlamente (Riksdag) (1992); generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí (1994); člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 1995 do 31. decembra 2001: zodpovedný za oblasť s názvom „Spolupráca s rozvojovými krajinami a nečlenskými štátmi (Všeobecný rozpočet Európskej únie); predseda Európskeho dvora audítorov (1999 — 2001). Zomrel 19. septembra 2016.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Nemecko

  Narodil sa v Ottersweiere 8. apríla 1932; doktor ekonómie, študoval na Univerzite vo Freiburg-in-Breisgau a na Vysokej škole pre ekonómiu a verejnú správu vo Freiburgu; riadiace pozície v nemeckej spolkovej verejnej správe a v priemysle; poslanec nemeckého parlamentu (Bundestag) (1976).

  Člen výboru parlamentu pre rozpočet a predseda výboru pre kontrolu rozpočtu (1982) a výboru pre schvaľovanie výdavkov na obranu (1985); člen Európskeho dvora audítorov od 21. decembra 1989 do 31. decembra 2001, zodpovedný za audit Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), aktivít súvisiacich s prijímaním a poskytovaním úverov a bonifikácie úrokov, ako aj za pomoc pre krajiny strednej a východnej Európy a pre nové nezávislé štáty bývalého Sovietskeho zväzu; predsedajúci audítorskej skupiny zodpovednej za štrukturálnu pomoc, regionálnu politiku, integrované programy pre Stredomorie a sekciu dopravnej infraštruktúry v rámci Kohézneho fondu (1994); predseda Dvora audítorov (1996 — 1999). Z​omrel 18. mája 2021.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Holandsko

  Narodil sa 13. decembra 1931 vo Voorburgu; titul v odbore hospodárskych vied na Univerzite v Amsterdame (1957); člen holandského centrálneho plánovacieho úradu (1958); zástupca riaditeľa centrálneho plánovacieho úradu (1966).

  Prednášajúci na Medzinárodnom inštitúte sociálnych štúdií (1960); generálny riaditeľ pre rozpočet na ministerstve financií; člen/podpredseda Výboru pre hospodársku politiku Európskych spoločenstiev (1969); člen Európskeho dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 31. decembra 1995: audit výdavkov na energetiku, výskum a investície (1977); pracovné metódy a odborné vzdelávanie; hlavný spravodajca za výročnú správu (1981); Európsky fond regionálneho rozvoja, „usmerňovacia“ sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu; integrované programy pre Stredomorie; koordinácia štrukturálnych fondov; predseda v rokoch 1993 — 1995.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Taliansko

  Narodil sa 11. apríla 1927 v Ríme; magisterský titul v odbore právo (1947); úspešne absolvoval skúšku pre úradníkov na Ministerstve práce a sociálneho zabezpečenia (1949); úradník so súdnou právomocou na Corte dei Conti (taliansky Dvor audítorov) (1953).

  Poradca na Corte dei Conti (1970); člen Medzinárodnej rady audítorov pre NATO (1973); predseda Medzinárodnej rady audítorov pre NATO (1974); člen Európskeho dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 31. decembra 1992; Predseda Dvora audítorov v rokoch 1990 až 1992. Zomrel dňa 24. októbra 2020.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luxembursko

  Narodil sa v Esch-sur-Alzette 10. mája 1927; doktor práv; právnik v Luxemburskej advokátskej komore (1953); prvý šéfredaktor medzinárodnej spravodajskej agentúry Agence Europe (1955); zástupca hovorcu Vysokého úradu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (1960).

  Vedúci informačnej kancelárie troch Európskych spoločenstiev v New Yorku (1964); vedúci útvaru komunikácie s tretími krajinami v Komisii Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1967); minister hospodárstva, stredných vrstiev, cestovného ruchu, dopravy a energetiky v luxemburskej vláde (1969); člen Dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 20. decembra 1989: predseda Dvora audítorov v rokoch 1984 až 1989. Zomrel 15. novembra 2019.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Francúzsko

  Narodil sa v Paríži 22. mája 1931; titul v odbore práva; absolvent Inštitútu politológie v Paríži; študoval na Škole verejnej správy, odbor ekonómia a financie (1956); ministerstvo financií (1958); generálny tajomník pre medzirezortné otázky hospodárskej spolupráce (1961).

  Chargé de mission na úrade predsedu vlády (1962); hlavný radca na Francúzskom účtovnom dvore; riaditeľ Usmerňovacieho fondu a fondu na reguláciu poľnohospodárskych trhov (1967); poslanec parlamentu za Finistère (1968); štátny tajomník pre poštu a telekomunikácie (1974); administrátor v Caisse Nationale de Crédit Agricole a Air France; člen Dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 20. decembra 1989; predseda Dvora audítorov od roku 1981 do roku 1984.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Írsko

  Narodil sa 19. januára 1919 v Corku; rôzne pozície v štátnej službe (1937); administratívny úradník a neskôr vyšší úradník na ministerstve financií (1946); vyšší úradník (1962) a pomocný tajomník pre rozpočet (1968).

  Druhý tajomník (vedúci divízie), vedúci divízie verejných výdavkov, zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa verejných výdavkov (1971); tajomník na ministerstve financií; riaditeľ Centrálnej banky Írska; zastupujúci guvernér Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj; člen koordinačného výboru pre krátkodobé hospodárske a finančné politiky; člen Národnej hospodárskej a sociálnej rady; člen Národnej vedeckej rady; člen rady a výkonného výboru Inštitútu pre hospodársky a sociálny výskum; člen Európskeho dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 17. mája 1986; predseda Dvora audítorov (1977 — 1981). Zomrel 28. marca 2009.

  Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)