Yes
No

V kontexte EÚ znamená súdržnosť znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi regiónmi a členskými štátmi podporou tvorby pracovných miest, konkurencieschopnosti podnikov, udržateľného rozvoja a cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce. ​