Yes
No

​Správy externého audítora o účtovnej závierke Európskeho dvora audítorov

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorej je Dvor audítorov poverený kontrolou všetkých príjmov a výdavkov Únie, a ustanovenia článku 319 tejto zmluvy týkajúceho sa udeľovania absolutória, sú príjmové a výdavkové účty Dvora audítorov počínajúc rozpočtovým rokom 1987 každoročne overované externým audítorom.

Správy externého audítora Dvora audítorov o účtovnej závierke Dvora audítorov za rozpočtové roky 1987 až 1991 sa zasielali len predsedovi Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu.

Od rozpočtového roku 1992 sa správy externého audítora uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s rozhodnutím, ktoré prijali členovia Dvora audítorov na svojom zasadnutí dňa 8. júla 1993.

Od vydania nariadenia o rozpočtových pravidlách za rok 2018 sa v úradnom vestníku uverejňuje len konsolidovaná účtovná závierka. Dvor audítorov však naďalej uverejňuje svoju ročnú účtovnú závierku na svojej internetovej stránke.

Súvisiace odkazy