Yes
No

​Študentom a absolventom vysokých škôl v študijných odboroch, ktoré sú relevantné pre našu prácu, ponúkame možnosť stáže. Ak uspejete, pozveme vás na päť mesiacov do Luxemburgu, aby ste mohli reálne prispieť k práci, vďaka ktorej celý kontinent funguje lepšie. Ak máte o našu ponuku záujem a spĺňate všetky kritériá oprávnenosti, radi by sme vás vyzvali, aby ste sa prihlásili.

Prijímame žiadosti o stáž vo všetkých oblastiach našej práce: audit, preklad, komunikácie, všeobecná administratíva, IT a správa knižnice. Obzvlášť vítaní sú uchádzači a uchádzačky s profilmi v oblastiach auditu IT a dátovej vedy: snažíme sa zlepšovať spôsob, akým využívame pri audítorskej práci technológie a dáta a hľadáme stážistov a stážistky s víziou a nápadmi, ktorí môžu v tejto oblasti dosiahnuť skutočnú zmenu.

Skúsenosti z EDA

EDA je výborným miestom na absolvovanie stáže. Budete mať možnosť intenzívne pracovať na veciach, ktoré sú skutočne dôležité, a získate pocit spokojnosti a vedomie, že vaša práca pomohla pozitívne ovplyvniť životy miliónov ľudí.

Bude vám pridelený vedúci stáže, ktorý bude zodpovedný za vaše začlenenie do tímu a za monitorovanie vašej pracovnej záťaže. Od samého začiatku budete podporou pre tím profesionálnych audítorov pri analýze vplyvu politík EÚ a navrhovaní zlepšení alebo pri kontrole správnosti transakcií, na ktorých je založená účtovná závierka EÚ. 

Traineeship supervisor

Váš tím vás môže dokonca požiadať, aby ste s ním cestovali do inej krajiny EÚ, kde spolu zrealizujete audítorské činnosti, ktoré vám umožnia priamo vidieť, ako audítori a audítorky EÚ pracujú v teréne. V ostatných oddeleniach mimo auditu sa zapojíte do jedného z prebiehajúcich projektov a budete spolupracovať s projektovými tímami pod dohľadom projektového manažéra alebo manažérky alebo skúseného člena tímu.

Spoločne pracujeme – spoločne sa učíme

Strávite veľa času s ostatnými stážistami. Všetci stážisti nastupujú do EDA spoločne v ten istý deň. Spoločná skúsenosť v rámci stáže zvyčajne znamená, že naši stážisti vytvoria skupinu s blízkymi vzťahmi. Okrem praktických skúseností, ktoré získajú, vytvoria aj sieť kontaktov, ktorá pretrvá dlho aj po skončení stáže.

V EDA sú tri turnusy stáží v týchto obdobiach:

  • od 1. marca do 31. júla toho istého kalendárneho roka,
  • od 1. mája do 30. septembra toho istého kalendárneho roka,
  • od 1. októbra jedného kalendárneho roka do 28. (29.) februára nasledujúceho roka.

Počas týchto troch turnusov môže každá stáž trvať tri až päť mesiacov.

Príspevok na stáž

Počas stáže budete dostávať mesačný príspevok vo výške 1 500 EUR. Niekedy ponúkame malý počet neplatených stáží, ktoré sú však výnimkou.

Ste oprávnení na absolvovanie stáže?

Na absolvovanie stáže musíte spĺňať tieto podmienky:

  • byť štátnym príslušníkom/štátnou príslušníčkou členského štátu EÚ,
  • mať ukončené aspoň štyri semestre štúdia na vysokej škole v odbore relevantnom pre našu prácu,
  • mať veľmi dobrú znalosť jedného úradného jazyka EÚ a uspokojivú znalosť druhého jazyka.

Jedným z cieľov nášho programu stáží je umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí získať skúsenosti s prácou v administratíve EÚ. Ak ste teda v minulosti zastávali akúkoľvek pozíciu v niektorej z inštitúcií alebo agentúr EÚ alebo ak ste pracovali ako asistent/asistentka poslanca alebo poslankyne Európskeho parlamentu, žiadosť o stáž v EDA si nemôžete podať. Takisto sa nemôžete prihlásiť, ak ste už absolvovali stáž v inom orgáne EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v predpisoch EDA upravujúcich zamestnávanie stážistov a stážistiek.

Ak budete vybraní, budete musieť predložiť výpis z registra trestov vydaný vnútroštátnymi orgánmi preukazujúci, že v registri trestov nemáte záznam. Takisto budete musieť preložiť lekárske potvrdenie o tom že ste fyzicky spôsobilí na vykonávanie pracovných úloh. V prípade zdravotného postihnutia môžete predložiť list od vášho lekára, v ktorom sa uvádza, že môžete bez problémov pracovať na pracovisku, ak sa prijmú primerané opatrenia.

traineeship application

Prihláste sa tu

Vyberte si z nasledujúceho zoznamu turnus, na ktorý sa chcete prihlásiť a kliknite na „Prihlásiť sa“. Prihlášku si môžete podať len prostredníctvom formulára, ku ktorému sa dostanete kliknutím na uvedený odkaz – prihlášky podané iným spôsobom nebudú akceptované.