Yes
No

​Publikácie a archívy EDA

Väčšina publikácií EDA je dostupná na našom webovom sídle.

Archívy EDA obsahujú všetky správy a stanoviská inštitúcie od roku . Papierové kópie dokumentov uverejnených do roku boli premiestnené do nášho fondu v Historických archívoch Európskej únie vo Florencii.

Knižnica EDA

Knižnica EDA je v prvom rade určená zamestnancom EDA, ale je otvorená aj zamestnancom z ostatných inštitúcií EÚ a na požiadanie aj externým výskumným pracovníkom. Knižničný fond obsahuje širokú škálu publikácií o audite, účtovníctve, práve EÚ a oblastiach politiky EÚ. Zahŕňa knihy, periodiká, tlačové materiály, referenčné diela a databázy v elektronickej i tlačenej podobe. V celom knižničnom fonde je možné vyhľadávať online pomocou verejne prístupného nástroja BibliotECA Discovery.

Prístup k dokumentom

EDA sa snaží slúžiť občanom EÚ a svoju činnosť vykonáva s ohľadom na najvyššie možné štandardy transparentnosti, povinnosti zodpovedať sa a integrity.

Právny základ

Žiadosti o prístup k dokumentom sa spracúvajú so zreteľom na zásadu práva na dobrú správu vecí verejných a zásadu transparentnosti a v súlade s rozhodnutím Európskeho dvora audítorov č. 37/2023 o prístupe verejnosti k dokumentom EDA>.

Žiadosť o prístup

Žiadosti o prístup k dokumentom by sa mali podávať prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý môže byť vyplnený v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.

Spracovanie žiadostí

Každá žiadosť sa dôkladne posudzuje do 30 dní od jej zaevidovania. Rozhodnutie o tom, či bude prístup povolený alebo odmietnutý, závisí napríklad od toho, či je potrebné chrániť verejný záujem alebo či majú audítorské informácie dôverný charakter.

Odvolanie

Ak bol prístup k požadovanému dokumentu odmietnutý, žiadateľ môže podať písomné odvolanie (opakovanú žiadosť) predsedovi EDA do jedného mesiaca od prijatia odpovede EDA, v ktorom EDA požiada o prehodnotenie rozhodnutia. Najneskôr do jedného mesiaca od zaevidovania opakovanej žiadosti EDA buď povolí prístup k požadovanému dokumentu alebo ho odmietne.

Ďalšie odkazy na právne predpisy

Zmluva o Európskej únii(opens in new window): článok 1 ods. 2 o procese utvárania čoraz užšieho spojenectva medzi národmi Európy, v ktorom sa rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi

Zmluva o fungovaní Európskej únie(opens in new window): článok 15 ods. 1 o transparentnosti práce inštitúcií EÚ; článok 15 ods. 3 o práve na prístup k dokumentom

Charta základných práv EÚ(opens in new window): článok 42 o pravidlách prístupu k dokumentom

Užitočné odkazy