No
No
 

Nariadenie o rozpočtových pravidlách je základným právnym predpisom, v ktorom sa stanovujú zásady a postupy zostavenia a plnenia rozpočtu EÚ a kontroly finančných prostriedkov EÚ.

Rozpočet EDA

EDA je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Náš rozpočet predstavuje menej než 0,1 % celkových výdavkov EÚ a 1,5 % celkových administratívnych výdavkov.

Opis nášho rozpočtu a spôsobu jeho plnenia nájdete v správe o EDA o činnosti.

Správy externého audítora o účtovnej závierke Európskeho dvora audítorov

Našu ročnú účtovnú závierku zostavuje účtovník EDA a každý rok ju kontroluje externý audítor.

Kontrolovaná ročná účtovná závierka sa spolu so správami externého audítora zasiela Komisii na účely konsolidácie, ako aj Európskemu parlamentu a Rade.

Správa o rozpočtovom a finančnom riadení

Táto správa poskytuje prehľad plnenia nášho rozpočtu a vysvetlenie k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na našu činnosť. Zasiela sa Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade.

Správa povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním

Táto správa obsahuje informácie o tom, ako riadime svoje zdroje, a o efektívnosti a účinnosti našich systémov vnútornej kontroly. Prostredníctvom tejto správy vedenie vyvodzuje zodpovednosť interne v rámci EDA i navonok pred rozpočtovými orgánmi.

Správu vydáva každý rok generálny tajomník v súlade s článkom 74 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zasiela sa Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade v rámci každoročného postupu udelenia absolutória.

Podávanie správ EDA o udržateľnosti

Podávanie správ o udržateľnosti spočíva v meraní, zverejňovaní informácií a zodpovedaní sa interným a externým zainteresovaným stranám ohľadom výkonnosti organizácie pri plnení cieľa udržateľného rozvoja.

Dvor audítorov je odhodlaný stať sa udržateľnou inštitúciou a už niekoľko rokov postupne zintenzívňujeme úsilie o minimalizáciu nášho vplyvu na životné prostredie. Udržateľnosť je však viac než len ekologizácia. Týka sa aj hospodárskeho vplyvu, etiky a správy vecí verejných, dodržiavania zákonov a právnych predpisov a predovšetkým ľudí.

V našich správach poskytujeme prehľad hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov našich operácií.

Útvar pre vnútorný audit

Útvar pre vnútorný audit EDA (IAS) bol vytvorený v roku 2002 v rámci administratívnej reformy a v súlade s novým nariadením o rozpočtových pravidlách č. 1605/2002, ktorým sa zaviedla zásada „správneho finančného riadenia“.

Menovanie a funkcia vnútorného audítora sú stanovené v článkoch 117 až 122 nariadenia o rozpočtových pravidlách 2018/1046.

IAS vykonáva svoje audity, ktorým podliehajú všetky činnosti a oddelenia inštitúcie, úplne nezávisle. Má plný a neobmedzený prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje na vykonanie svojej práce.

EDA každý rok predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá obsahuje počet a typ vykonaných vnútorných auditov, vydané odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní.

Výbor pre vnútorný audit

EDA má aj výbor pre audit zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa vnútorného auditu. Výbor tvoria členovia EDA a externý zástupca.

Súčasnými členmi výboru pre vnútorný audit sú:

Hannu TAKKULA

člen EDA

Marek OPIOŁA

člen EDA

Katarína KASZASOVÁ

členka EDA

Paul KOECHLIN

externý expert

Súvisiace odkazy